OBIS Indo-Pacific Molluscan Database

Data as of: 2006-05-17

ANSP OBIS Home | Another Search

Gastropoda Hypsogastropoda Epitoniidae 

Amaea (Amaea) H. & A. Adams, 1853

Type of listing: Name in current use

Synonymy

Included taxa

   Amaea (Amaea) decussata Lamarck, 1804
   Amaea (Amaea) martinii (Wood, 1828)
   Amaea (Amaea) magnifica Sowerby, 1844
   Amaea (Amaea) sulcata (Sowerby, 1844)
   Amaea (Amaea) optima (Melvill & Standen, 1903)
   Amaea (Amaea) optata (Jousseaume, 1912)
   Amaea (Amaea) aspiciendum Melvill, 1912
   Amaea (Amaea) hedleyi (de Boury, 1912)
   Amaea (Amaea) splendidum de Boury, 1913
   Amaea (Amaea) grossicingulata (de Boury, 1913)
   Amaea (Amaea) thielei (de Boury, 1913)
   Amaea (Amaea) gazeoides Kuroda & Habe, 1950
   Amaea (Amaea) iwaotakii Azuma, 1961
   Amaea (Amaea) natalis (Barnard, 1963)
   Amaea (Amaea) mathildopse (Barnard, 1968)
   Amaea (Amaea) sericogazea Masahito, Kuroda & Habe, 1971
   Amaea (Amaea) nebulodermata Azuma, 1972
   Amaea (Amaea) ogaitoi Masahito & Habe, 1975
   Amaea (Amaea) setonaikaiensis Masahito & Habe, 1975
   Amaea (Amaea) teramachii Kaicher, 1980
   Amaea (Amaea) foulisi Kilburn, 1985
   Amaea (Amaea) flammea Lee, 2001
   Amaea (Amaea) rubigosola Lee, 2001

Classification

  Animalia
    Mollusca
      Conchifera
        Visceroconcha
          Gastropoda
            Orthogastropoda
              Caenogastropoda
                Sorbeoconcha
                  Hypsogastropoda
                    Ptenoglossa
                      Epitonioidea
                        Epitoniidae
                          Amaea H. & A. Adams, 1853
                            Amaea (Amaea) H. & A. Adams, 1853

Metadata

Taxon name record (intBiotaID=76265) created by Holly Barlow on 2002-08-19. Record last updated by Holly Barlow on 2002-08-19.